ข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว/การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ KooBoon

ข้อ 1. บทนำ

บริษัท คู่บุญ เดทติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท คู่บุญ เดทติ้ง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า“บริษัทฯ”ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของบริษัทฯโดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

ข้อ 2. บทนิยาม

“ข้อกำหนดการใช้บริการ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ KooBoon

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ในการใช้บริการ KooBoon

“บริษัท” หมายถึง บริษัท คู่บุญ เดทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต จัดทำ และพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า ” KooBoon” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

“แอพพลิเคชั่น” หมายถึง แอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้ชื่อว่า ” KooBoon” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (“iOS”) และบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (“Android”)

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลที่เข้ามาสู่แอพพลิเคชั่น และใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น

“ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลตัวของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล การศึกษา ความชอบ และรูปภาพ ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่บริษัทกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องแจ้งแก่บริษัท เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการแอพพลิเคชั่น

“แต้มบุญ” และ “ใบโคลเวอร์” หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อรับบริการตามที่กำหนดจากบริษัท

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ข้อมูลเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเก็บรวบรวมบันทึกสำเนาจัดระเบียบเก็บรักษาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้กู้คืนเปิดเผยส่งต่อเผยแพร่โอนรวมลบทำลายเป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 3. ขอบเขตของข้อกำหนดการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ทำขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ โดยข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นข้อตกลงการใช้งานของผู้ใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน แอพพลิเคชั่นที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

แอพพลิเคชั่นนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่นของบริษัทได้ หากผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ การใช้บริการ แอพพลิเคชั่นของบริษัทเป็นการแสดงถึงว่าผู้ใช้บริการได้ยืนยันว่ามีอายุผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการตกลงยอมรับและสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิจะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทผ่าน Customer Support ได้ ซึ่งระบุไว้บนแอพพลิเคชั่น หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้

ข้อ 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวม

บริษัทฯเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่างๆเช่นขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนสมัครงานลงนามในสัญญาเอกสารทำแบบสำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์บริการหรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯณที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯเป็นต้น
 2. ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆตามสัญญาหรือตามพันธกิจเช่นการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯด้วยการใช้คุกกี้(Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯเช่นการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองการรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่บริษัทฯมีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลรวมถึงความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้

นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯดังนี้ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าวทราบตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯอาจเป็นผลให้บริษัทฯไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยบริษัทฯจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญากรณีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัทฯ
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯโดยบริษัทฯจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญเช่นเพื่อป้องกันการฉ้อโกงการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายการปกป้องสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น
 5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติกรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐกรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่บริษัทฯได้รับมอบหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญาหากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอาจมีผลทำให้บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ 6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

ในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯอันประกอบด้วย

ข้อ 7. คุกกี้

บริษัทฯเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ เช่น KooBoon หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งานทั้งนี้เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของบริษัทฯและเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของบริษัทฯและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

ข้อ 8. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯหรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯเป็นการทั่วไปทั้งนี้เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน

 1. เพื่อเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับเจ้าของข้อมูลหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
 2. เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของข้อมูล
 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์การบริการหรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาดรายการส่งเสริมการขายหรือสิทธิประโยชน์ผ่านช่องทางการติดต่อที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้คำยินยอมตามที่ท่านได้ยินยอมกับทางบริษัทฯ
 5. เพื่อสำรวจความคิดเห็นวิเคราะห์การทำวิจัยและจัดทำข้อมูลทางสถิติเพื่อใช้ทางการตลาดหรือการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินกิจการของบริษัทฯตามที่ท่านได้ยินยอมกับทางบริษัทฯ
 6. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานหรือดำเนินงานภายในของบริษัทฯที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 7. เพื่อตรวจสอบกำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ
 8. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯเช่นการหักภาษีณที่จ่าย
 9. เพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากรศาล
 10. เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆทางบัญชีและการเงินเช่นการตรวจสอบบัญชีการแจ้งและเรียกเก็บหนี้การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆภาษีและหลักฐานการดำเนินธุรกรรมต่างๆที่กฎหมายกำหนด
 11. เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯเช่นการบันทึกเสียงการร้องเรียนผ่านระบบ Call Center, การบันทึกภาพผ่านกล้อง CCTV
 12. เพื่อใช้ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ
 13. ใช้ข้อมูลในการยืนยันตัวตนลูกค้า
 14. วัตถุประสงค์อื่นๆที่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่าน

ข้อ 9. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะไม่เปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานภายนอกเว้นแต่ได้รับคำยินยอมชัดแจ้งจากท่านหรือเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บริษัทฯอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่คู่ค้าผู้ให้บริการหรือหน่วยงานภายนอกโดยบริษัทฯจะจัดทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 2. บริษัทฯอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือโดยจะเป็นการประมวลผลข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น
 3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอที่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯอาจจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือหน่วยงานปลายทางมีมาตรฐานและนโยบายในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่เพียงพอ

ข้อ 11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้นตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วบริษัทฯจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไปตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีข้อพิพาทการใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

ข้อ 12. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีการเข้ารหัสสำหรับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 13. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก

บริการของบริษัทฯอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการนั้นๆเพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งานทั้งนี้บริษัทฯไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเสียหายหรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ข้อ 14. คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯได้แต่งคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562

ข้อ 15. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่านมีสิทธิจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่กรณีที่บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันถูกต้องสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้การแก้ไขดังกล่าวบริษัทฯสามารถดำเนินการได้แม้ท่านจะไม่ร้องขอ
 4. สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 4.1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 4.2. เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 4.3. เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทฯไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิเสธได้ เว้นแต่กรณีบริษัทฯมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
 5. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิละเมิดต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
 6. สิทธิในการขอคัดค้านท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 6.1. กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทฯดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่บริษัทฯได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 6.2. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 6.3.เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือสถิติเว้นแต่บริษัทฯมีความจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ
 7. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ 7.1. เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านได้ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 7.2. เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือหรือทำลาย 7.3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหมดความจำเป็นเนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 7.4. เมื่อบริษัทฯอยู่ในระหว่างการพิสูจน์สิทธิในการปฏิเสธคำขอการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 16. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริษัทฯและอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรองกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

ในกรณีที่ท่านพบว่าบริษัทฯมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายทั้งนี้ก่อนการร้องเรียนดังกล่าวบริษัทฯขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังบริษัทฯเพื่อให้บริษัทฯมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆรวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

ข้อ 18. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควรและจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่อย่างไรก็ดีบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯดำเนินการโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้วทั้งนี้โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังบริษัทฯเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ข้อ 19. การสมัครสมาชิก

• ผู้ใช้บริการต้องมีอายุเกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์

• ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น โดยจะต้องกรอก/แจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

• ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการจะต้องกรอก/แจ้ง และรวมถึงรูปภาพของผู้ใช้บริการนั้น จะต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น ห้ามกรอก/แจ้ง หรือใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือนำรูปภาพของบุคคลอื่นมาใช้แอบอ้าง

• ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัญชีเฟซบุ๊ก (Facebook) หรืออีเมล์ (E-mail) หรือเบอร์โทรศัพท์ หรือบัญชีแอปเปิ้ล(Apple ID) หรือบัญชีกูเกิ้ล(Google ID) เพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก และล็อกอิน (Login) เข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

• ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดูแล รักษา และปกป้องบัญชีใช้งานของตนเอง รวมถึงอีเมล์ (E-mail) รหัสผ่าน (password) เบอร์โทรศัพท์ ที่ตนใช้ในการสมัครสมาชิก เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Login) เข้าใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป หากข้อมูลดังกล่าวถูกขโมย ถูกแฮ็ก หรือถูกกระทำด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ไปซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าบริษัทจะพิสูจน์เกี่ยวกับการถูกขโมย การถูกแฮ็ก หรือการถูกกระทำด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือการประมาทเลินเล่อ ดังกล่าว ได้หรือไม่ก็ตาม

• บริษัทมีสิทธิที่จะห้ามการเข้าถึงหรือยกเลิกบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 20. การยืนยันตัวตน

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน และผู้ใช้บริการต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีใช้งาน โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบด้วยวิธีดังนี้

• ผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้ จนเป็นที่พอใจแก่บริษัท

• ผู้ใช้บริการต้องถ่ายรูปแสดงท่าทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทแจ้ง

• ผู้ใช้บริการต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันข้อความ (SMS)

• ผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

หากผู้ใช้บริการไม่สามารถยืนยันตัวตนตามที่บริษัทแจ้งได้ หรือกรณีที่บริษัทตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ใช้บริการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอันเป็นเท็จแก่บริษัท บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้ทันที

ข้อ 21. การใช้งาน

• แอพพลิเคชั่นนี้ เป็นสื่อสังคมออนไลน์สำหรับให้ผู้ใช้บริการลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

• ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ผู้ใช้บริการกรอก/แจ้งไว้ จะถูกแสดงให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นเห็นหรือใช้ในการค้นหาได้

• รูปภาพที่ใช้แสดงในแอพพลิเคชั่น (“รูปโปรไฟล์”) จะต้องเป็นรูปภาพที่ปรากฏใบหน้าของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยต้องเห็นหน้าชัดเจนและต้องไม่ตกแต่งจนบิดเบือนจากความเป็นจริง และต้องไม่โป๊เปลือยจนเกินความเหมาะสมหรืออนาจาร และต้องไม่ใช้รูปสัตว์หรือสิ่งของ

• บริษัทมีสิทธิลบรูปโปรไฟล์ที่เห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมได้ตามวิจารณญาณของบริษัท หากบริษัทลบรูปโปรไฟล์แล้ว บริษัทจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการ และหากผู้ใช้บริการถูกลบรูปโปรไฟล์หลายครั้ง บริษัทมีสิทธิระงับบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ทันที

• ผู้ใช้บริการสามารถกดถูกใจ ส่งใบโคลเวอร์ หรือส่งข้อความ รูปภาพ หรือสติ๊กเกอร์ เพื่อทำความรู้จักผู้ใช้บริการท่านอื่นได้

• แอพพลิเคชั่นอาจมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้บริการกดเข้าไปอ่านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกดถูกใจ หรือส่งข้อความหาผู้ใช้บริการท่านอื่น

• ข้อมูลดวงสมพงษ์หรือคำทำนายดวงในแอพพลิเคชั่นมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น บริษัทไม่ยืนยันความแม่นยำและความถูกต้อง รวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกับข้อมูลหรือคำทำนายดังกล่าว

• บริษัทมีสิทธิในการเลือกรูปโปรไฟล์ที่จะแสดงในหน้าฟีด (Feed) หรือกำหนดการมองเห็นฟีด (Feed) หรือแสดงให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นที่เข้ามาดูหรือแอบชอบ (กดถูกใจ ให้ใบโคลเวอร์) หรือข้อความที่ส่ง รวมถึงการสะสมแต้มบุญ (Boon Point)

• บริษัทจะพยายามคัดกรองข้อมูล หรือพวกมิจฉาชีพ หรือการกระทำใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอย่างสุดความสามารถ แต่ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงจากผู้ใช้บริการท่านอื่นที่พบเจอกันในแอพพลิเคชั่น

• ผู้ใช้บริการจะต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือข้อมูลติดต่ออื่นใดแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น

• ผู้ใช้บริการตกลงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นหรือบริษัท

• ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหรือกฎอื่นใดที่กำหนดไว้โดยบริษัทอย่างเคร่งครัด

ข้อ 22. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล (Upload) ไปยังแอพพลิเคชั่น

• ผู้ใช้บริการสามารถถ่ายโอนข้อมูล (Upload) หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแอพพลิเคชั่นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด ชื่อตัว ชื่อสกุล คำแนะนำตัว รูปภาพ ข้อความ ฯลฯ)

• ก. รูปโป๊หรือรูปอนาจาร• ข. ข้อความอนาจาร คำหยาบ หรือคำดูถูกเหยียดหยาม• ค. ยาเสพติด• ง. การกระทำผิดกฎหมาย• จ. โฆษณา• ฉ. สแปม (Spam)• ช. ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) หรือไวรัสอื่นใดจ. โฆษณา• ซ. เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์• ฌ. การกระทำ ข้อความ รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันไม่สมควร

• ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนข้อมูล (Upload) เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่ถ่ายโอนข้อมูล (Upload) ข้อมูลที่ท่านถ่ายโอน (Upload) บางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

• บริษัทมีสิทธิเข้าถึงข้อความ รูปภาพ ที่ผู้ใช้บริการส่งหากันได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือรักษาความปลอดภัย

ข้อ 23. ข้อห้าม

• ห้ามโฆษณาขายสินค้า หรือไลน์แอท (line@) หรือเฟสบุ๊ก (Facebook) หรือการพนัน

• ห้ามส่งข้อความสแปม (Spam)

• ห้ามยืมเงิน ขอเงิน หรือชักชวนลงทุน

• ห้ามขายบริการทางเพศ

• ห้ามกระทำการอื่นใดอันอาจก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้บริการท่านอื่น

• ห้ามกระทำการอื่นใดอันเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา

ข้อ 24. ฟังก์ชันการใช้งาน การทำบุญสะสมแต้มบุญ (Boon Point) การซื้อใบโคลเวอร์ และการสมัครสมาชิก KooBoon Premium

• ผู้ใช้บริการสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน เช่น การค้นหาผู้ใช้บริการใกล้เคียง หรือดวงสมพงษ์ หรือการส่งข้อความ หรือกรณีอื่น ๆ ได้ฟรี ตามที่บริษัทกำหนด

• ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างจะถูกล็อคไว้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการฟังก์ชันการใช้งานนี้ จะต้องจ่ายเงินเพื่อปลดล็อค จึงจะสามารถใช้บริการฟังก์ชันการใช้งานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ฟังก์ชันการใช้งานแต่ละอย่างนั้น จะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินและระยะเวลาในการปลดล็อค ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

• บริษัทมีสิทธิกำหนดฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน และฟังก์ชันการใช้งานที่ต้องใช้แต้มบุญ ใบโคลเวอร์ และจำนวนแต้มบุญ ใบโคลเวอร์ ที่ใช้กับฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันใด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน บริษัทจะแจ้งโดยการแสดงข้อความเตือน

• เมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกใช้งานครั้งแรก การใช้บริการฟังก์ชันการใช้งาน จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่แอพพลิเคชั่นระบุไว้เพื่อรับแต้มบุญ ใบโคลเวอร์ และจำนวนวันได้

• ผู้ใช้บริการสามารถจำนวนวันของสมาชิก Kooboon Premium ได้ โดยราคาสมาชิก Kooboon Premium จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ราคาสมาชิก Kooboon Premium ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

• ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิก KooBoon Premium ได้ โดยสมาชิก KooBoon Premium จะสามารถปลดล็อคฟังก์ชันการใช้งานพิเศษที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องใช้เหรียญ รวมถึงฟังก์ชันพิเศษอื่น ๆ ที่มีเฉพาะสมาชิก KooBoon Premium เท่านั้น

• สมาชิก KooBoon Premium จะมีวันหมดอายุ ซึ่งเงื่อนไขการใช้งานและราคาของแต่ละแพ็คเกจจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

• การสมัครสมาชิก KooBoon Premium แบบ Subscription จะมีการต่ออายุและหักเงินอัตโนมัติตามช่องทางชำระเงินที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้รายละเอียดการต่ออายุ เช่น ราคา ระยะเวลา และวันที่ต่ออายุ จะถูกระบุและแจ้งให้ทราบไว้อย่างชัดเจนก่อนที่ท่านจะทำการสมัคร

• แต้มบุญ ใบโคลเวอร์ หรือสถานะของ KooBoon Premium ที่เหลือไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนกลับเป็นเงินได้

• แต้มบุญ ใบโคลเวอร์ หรือสถานะของ KooBoon Premium ไม่สามารถโอนย้ายระหว่างบัญชีการใช้งานได้

• ในกรณีที่บัญชีการใช้งานถูกระงับหรือยกเลิกการใช้งาน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในแต้มบุญ ใบโคลเวอร์ และสถานะของ KooBoon Premium (วันที่เหลือของการเป็น KooBoon Premium)

• บริษัทมีสิทธิกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐาน ฟังก์ชันการใช้งานที่จะต้องใช้แต้มบุญ ใบโคลเวอร์ การได้สิทธิสมาชิก KooBoon Premium การซื้อใบโคลเวอร์ การใช้แต้มบุญ หรือใบโคลเวอร์ ราคาของแพ็คเกจ หรือเงื่อนไขการใช้งานอื่นใด

ข้อ 25. โฆษณา

• แอพพลิเคชั่นอาจมีการแสดงข้อความโฆษณา ซึ่งโฆษณาดังกล่าวนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่บริษัทรับจ้างโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา อาทิเช่น Google Admob, Facebook Audience network หรืออื่น ๆ เป็นต้น

• เนื้อหาและลิงค์ (Link) ข้อความโฆษณา เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโฆษณาแต่เพียง ผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา และไม่รับรองใด ๆ อันเกี่ยวกับโฆษณาดังกล่าว

ข้อ 26. การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

• เมื่อบริษัทพบเห็นว่า ผู้ใช้บริการกระทำการใดที่ไม่เหมาะสม หรือทำผิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือบริษัทได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้บริการท่านอื่น (“ผู้ใช้บริการที่กระทำผิด”) บริษัทมีสิทธิเตือนผู้ใช้บริการนั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือการแสดงบนหน้า แอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้บริการนั้นทำการลงชื่อเข้าใช้งาน อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะไม่แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการคนดังกล่าวก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควรบริษัทมีสิทธิแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการท่านอื่นเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้บริการที่กระทำผิด เพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิต อนามัย ทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้น โดยบริษัทจะใช้ข้อความเตือนดังต่อไปนี้

• ก. “สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น โดยการพูดจาอนาจาร พูดจาไม่สุภาพ ด่าทอ ว่าร้าย หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้” หรือ• ข. “สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น โดยการโฆษณาขายของ ขายบริการ หรือหลอกให้แอดไลน์เพื่อหาประโยชน์จากท่านสมาชิก หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้” หรือ• ค. “สมาชิกท่านนี้ถูกแบน และกำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากอาจทำผิดกฎของแอพพลิเคชั่น โดยการแอบอ้างโปรไฟล์ ขอยืมเงิน หรือเพื่อหาประโยชน์จากสมาชิกท่านอื่น กรุณาใช้ความระมัดระวังในการพูดคุย หากท่านสมาชิกพบเจออีกสามารถกดรีพอร์ทเพื่อแจ้งให้บริษัทดำเนินการบล็อคและตัดสิทธิการใช้งานได้” หรือ• ง. ข้อความอื่นใดในลักษณะที่เป็นการกระทำผิด หรือในลักษณะทำนองเดียวกันกับข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค.ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่กระทำผิดตกลงยินยอมให้บริษัทแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการท่านอื่น และไม่ให้ถือว่าการแจ้งเตือนของบริษัทเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา หรือกฎหมายอื่นใด รวมทั้งผู้ใช้บริการที่กระทำผิดดังกล่าวตกลงสละสิทธิข้อเรียกร้องใด ๆ รวมถึงจะไม่ดำเนินคดีใด ๆ ทั้งทางแพ่งหรืออาญาต่อบริษัทและหรือกรรมการและหรือลูกจ้างของบริษัทและหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการแจ้งเตือนดังกล่าว

• การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายหลัง หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนแอพพลิเคชั่นต่อไป

ข้อ 27. การควบคุมการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

กรณีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายสื่อลามก อนาจาร หรือไม่เหมาะสม บริษัทไม่อนุญาตให้มีการกระทำการดังกล่าวแต่อย่างใดกรณีการกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การสื่อสารผ่านเแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ บริษัทจะมีมาตรการต่อผู้ใช้บริการที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม หรือดูถูกผู้อื่นฟิชชิ่ง (Phishing) และการสแปม (Spam) บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้บริการห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชีการใช้งาน หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้บริการอื่น ๆ ผ่านระบบของแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการควรให้เกียรติผู้ใช้บริการอื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นในเชิงพาณิชย์ หากผู้ใช้บริการท่านอื่นดังกล่าวไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวและการยืนยันตัวตน ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการท่านอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้บริการบนแอพพลิเคชั่นควรจะเกิดขึ้นบนระบบของแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่าย สำหรับการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามข้อตกลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบริษัทการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น บริษัทถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้บริการเอง และผู้ใช้บริการยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำของตน ทั้งนี้ บริษัทไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือการแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างตัวตนเป็นบุคคลอื่นบนระบบแอพพลิเคชั่นจะถูกระงับบัญชีการใช้งานการโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการกระทำใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรืออาญา ทั้งสิ้น

ข้อ 28. การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการสแปม (Spam)

การสร้างบัญชีใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการทุจริต การโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีใช้งานได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีใช้งานเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้งานการละเมิดสิทธิผู้อื่น บริษัทจะไม่ยอมรับต่อผู้ใช้บริการใด ๆ ที่ทำการละเมิดสิทธิ ทุจริต หรือเบียดเบียนผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าวการขายบัญชี ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชีใช้งานได้

ข้อ 29. ข้อตกลงและการยกเลิกการให้บริการ

• บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ หรือการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าบัญชีใช้งานดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบนแอพพลิเคชั่น

• บัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการบนแอพพลิเคชั่นได้

• ผู้ใช้บริการที่มีบัญชีใช้งานที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อบริษัทเพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีใช้งานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิไม่แจ้งเหตุผลที่ระงับบัญชีใช้งานของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทเห็นสมควร

• บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทจะทำการแสดงข้อกำหนดการใช้บริการใหม่บนแอพพลิเคชั่น และถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดการใช้บริการใหม่ทันที

ข้อ 30. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึง เนื้อหาต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ ในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากบริษัท หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกถ่ายโอนข้อมูล (Upload) จากผู้ใช้บริการสู่แอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัทได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสมบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการข้อมูลทุกอย่างที่สื่อสารกันระหว่างผู้ใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการนั้นไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบบนแอพพลิเคชั่น เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชีใช้งาน หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการใช้บริการ เพื่อใช้ในการโฆษณาหรือสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่น KooBoon (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

ข้อ 31. การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของผู้ใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นนั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง แอพพลิเคชั่น ข้อมูลต่าง ๆ ของแอพพลิเคชั่น และบริการต่าง ๆ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นนั้น เป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม บริษัทหรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะไม่รับรองกรณีใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของแอพพลิเคชั่นข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 32. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

บริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยประมาท โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ผิดข้อตกลง หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเว้น) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 33. ข้อตกลงอื่น ๆ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

• บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น การเข้าใช้หรือเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นในแต่ละครั้งจะถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมในข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ ซึ่งจะถือตามข้อกำหนดการใช้บริการล่าสุดเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการจึงควรอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดการใช้บริการที่ปรับปรุงล่าสุด

• บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ สติ๊กเกอร์ (Sticker) และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่น รวมถึงเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใต้ “KooBoon” ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

• หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกระทำผิดกฎหมายใด ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการนั้นตกลงยอมรับว่าจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และผู้ใช้บริการท่านอื่นนั้นตกลงยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการท่านนั้น เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการท่านนั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และตกลงจะไม่กล่าวโทษ เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีต่อบริษัท ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท

• ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ จัดทำขึ้นและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ข้อ 34. data deletion policy

We will retain your personal information only for as long as necessary to provide you with our services and as described in this policy. When you delete your account, we will delete your personal information from our servers within 30 days. However, we may retain some information in our files to prevent fraud, troubleshoot problems, assist with any investigations, enforce our Terms of Use, and comply with legal requirements as permitted by law.

If you have any questions or concerns about our data deletion policy, please contact us at contact@kooboondating.com

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566

#Kooboon #คู่บุญ #ใบโคลเวอร์ #สัญลักษณ์แห่งความโชคดี #มูเตลู #cloverleaf #ปีกระต่ายทอง #datingapplication #แอปหาคู่ #โหราศาสตร์ #ดูดวงความรัก #สายมู

Categories:

Tags:

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *